Ασφάλεια πιστώσεων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

Καλύπτουμε την ασφάλιση επί των πιστώση πωλήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ελέγχουμε την πιστοληπτική ικανότητα των αγοραστών καθώς και παρακολουθούμε συνεχώς την οικονομική τους κατάσταση.

Διεκδικούμε και επανεισπράτουμε ασφαλισμένες απαιτήσεις.

Αποζημιώνουμε σε αποδεδειγμένη αφερεγγυότητα (πτώχευση) του αγοραστή καθώς και σε καθυστέρηση πληρωμής, λόγω οικονομικής αδυναμίας του αγοραστή.